خبر تصویری

سخنرانان

Prof. Dr. "Thomas Budde" Universität Münster

مشاهده

سخنرانان

Prof. Dr. Med. "Christoph Kleinschnitz" Universitätsklinikum Essen

مشاهده

سخنرانان

Prof. Dr. Med. "Sven Meuth" Universitätsklinikum Münster

مشاهده

سخنرانان

Dr. "Stine Mencl" Universitätsklinikum Essen

مشاهده

سخنرانان

Prof. Dr. "Guy Dumont" University of British Columbia

مشاهده

سخنرانان

Graduate student "Shahbaz Askari" University of British Columbia

مشاهده

سخنرانان

Graduate student "Zoya Bastany" University of British Columbia

مشاهده

سخنرانان

Dr. "Anne K. Mausberg" Universitätsklinikum Essen

مشاهده

سخنرانان

Dr. Med. "َAntje Albring" Universitätsklinikum Münster

مشاهده