تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 28-30 فروردين ماه 1397

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 11م اسفند ماه (تا 23م اسفند ماه تمدید شد)

آخرین مهلت ارسال نقشه مفهومی : 15م اسفند ماه (تا 29م اسفند ماه تمدید شد)

آخرین مهلت ثبت زودهنگام (با 50% تخفیف): 1 دی ماه (تا 20 دیماه تمدید شد)