محورهای همایش

 • التهاب عصبی و دژنراسیون عصبی
 • التهاب عصبی و دمیلیناسیون
 • ترمیم و بازسازی، سلول بنیادی و تنظیم کننده ی سیستم ایمنی عصبی
 • التهاب عصبی در بیماری های عصبی
 • التهاب عصبی، پاتوفیزیولوژی، مدیریت و درمان
 • مدل های حیوانی التهاب عصبی
 • التهاب عصبی و تصویربرداری عصبی
 • مکانیسم های التهاب عصبی
 • التهاب عصبی و رفتار
 • التهاب عصبی در گستره زندگی
 • شیوه های نوین در التهاب عصبی
 • التهاب عصبی و توانبخشی
 • دارو های نوین ضد التهابی و سد خونی- مغزی